Dini Bilgiler

Cinsel İlişki Cima’dan Önce Okunacak Dua

By  | 

CİNSEL İLİŞKİ (CİMÂ)’DAN ÖNCE OKUNACAK DUÂ َ

20-CİNSEL İLİŞKİ (CİMÂ)'DAN ÖNCE OKUNACAK

“Bismillah, Allahümme cennibne’ş-şey-tâne ve cennibi’ş-şeytane mâ razaktenâ.”

loading...

Türkçe Anlamı:

“Allah’ın adıyla. Allah’ım bizi şeytandan ve şeytanı da bize ihsan edeceğin şeylerden (çocuklardan) uzaklaştır.” der de aralarında ir çocuk olursa Şeytan ona ebediyyen zarar vermez.” (Buhârî)
HADÎS-İ ŞERÎF
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Cimâda Besmele söyle. Cünüplükten temizleninceye kadar sana sevap yazılır. Bu cimâda çocuğun olursa sana, bu çocuğun nefesleri sayısınca ve onun neslinin nefesleri sayısınca sevap yazılır. buyurdu. (Buhârî, Müslim)
SİZE İYİLİK YAPAN BİR KİMSEYE YAPILACAK DUÂ.ِ

ءاَنَّثلا يِف ُغِّلَبُأ ْدَقَف ًرْيَخ ُّٰهللا َكاَزَج

Cezâke’llâhu hayran, fakad übelliğu fi’s-senâi.

Türkçe Anlamı:

Allâh Seni hayırla mükâfatlandırsın. Muhakkak seni hayırla yâd ediyorum. (Tirmizî)
MİSÂFİRİN EV SÂHİBİNE DUÂSIُ

loading...

هُعِئاَدَو ُعيِضَت َلا يِذَّلا ُّٰهللا ُمُكُعَدْوَتْسَا

Estevde‘ukümü’llâhü’llezî lâ tedî‘u ve dâi‘uh.

Türkçe Anlamı

Kendisinde emânetlerin kaybolmadığı Allâh’a, sizi emânet ediyorum.
EV SÂHİBİNİN MİSÂFİRE DUÂSI.َكِلَمَع ُميِتاَوَخَو َكَتَناَمَأَو َكَنيِد ُّٰهللا ُعَدْوَتْسَا
Estevde‘u’llâhü dîneke ve emâneteke ve havâtîmü ‘amelike.

Türkçe Anlamı:

Dîninizi, emânetlerinizi ve amellerinizin sonlarını Allâh’a emânet ediyorum.

Bunlara göre:

1. Kadın veya erkek eşiyle cinsel ilişkiye başlarken besmele çekerek hadîste geçen duayı oku­ması müstehabdır. İmam Gazali besmeleden sonra İhlas sûresini okuyarak tekbir ve tehlil getirmenin de müstehab olduğunu söy­lemiştir.

2. Şeytanın şerrinden Allah’a sığınarak  ona  duâ  etmek ve Onun ismiyle teberrük eylemek, yapılan her işi Allah Teâlâ’nın müyesser kıl­dığını hatırlamak gerekir.

3. Hadîs-i şerîf şeytanın insana ana rahminden başlayarak ölün­ceye kadar musallat olduğuna işaret etmektedir

loading...