Dini Bilgiler

Kadınlar içinde en hayırlı şey nedir?

By  | 

Bu hadis uydurma mı? Senedi için zayıf diyorlar bana da zayıf gibi geldi açıklayabilir misiniz? “Kadınlar içinde en hayırlı şey nedir?” Orada hazır bulunan Hz. Ali de dâhil kimse bu suale cevap verememişti. Hz. Ali oradan ayrılıp evine gitmişti. Aynı soruyu hanımı Fâtıma’ya sordu. Hz. Fâtıma buna hiç düşünmeden şöyle cevap verdi: “Neden demedin ki, kadınlar için en hayırlı şey, zaruret dışında, onların erkekleri, erkeklerin de onları görmemeleridir.” (bk. Kenzü’I-Ummal, nr. 46011; Ebû Nuaym, Hilye, 2/50-51; Bezzâr, Mùsned, nr. 526)

loading...

Değerli kardeşimiz,

loading...

– Sorudaki “Kadınlar içinde en hayırlı şey nedir?” ifadesinde yer alan “kadınlar içinde” sözcüğünün doğrusu “Kadınlar için” dir.

– Kenzu’l-Ummal’da  Hz. Fatıma’nın ifadesinde paranteze aldığımız  cümle yoktur: “Kadınlar için en hayırlı şey, (zaruret dışında) onların erkekleri, erkeklerin de onları görmemeleridir.”

Bununla beraber, soruda bu cümlenin bir nevi açıklama olarak yer alması işin aslına uygundur. Çünkü zaruret hallerinde erkek ve kadının -İslami emirlere uygun- birbirini görmelerinde bir sakınca yoktur. Fakat bu tür açıklamaları parantez içine almak daha uygundur.

– Bazı rivayetlerde bu ifade “kadın için  en hayırlı şey erkeklerin kendisini görmemesidir” şeklindedir. (bk. Bezzar/el-Bahruzzehhar, 2/159; Mecmau’z-Zevaid, 4/255)

Bezzar ve Hafız Heysemi, bu rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (a.g.y)

Bununla beraber Bezzar’ın rivayeti zayıf dahi olsa manası sahihtir. Çünkü “kadın için en hayırlı şey erkeklerin kendisini görmemesidir” ifadesinde “kadın için en hayırlı şeyin, kendisini namahremlerden koruması ve erkeklere görünmemesi (diğer bazı rivayetlerde:  “ve kendisinin de namahrem erkekleri görmemesi olduğu” ifade edilmiştir ki, bu husus Kur’an ve Sünnete tamamen uygundur. Nur suresinin 31. ayetinde bu husus açıkça ifade edilmiştir.

loading...