loading...

Dua

Ehl-i Beyt için okunan dualar nelerdir?

By  | 

Ehl-i Beyt için okunan dualar nelerdir?

loading...

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de:

loading...

“…Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günâhı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor.” (el-Ahzâb, 33) buyurarak Ehl-i Beyt’i tezkiye ve tebrie ettiğini bildiriyor. Yâni Ehl-i Beyt’i bizzat Cenâb-ı Hak medhediyor.

Resûlullah da âile efrâdını candan sever, ümmetinin de onları sevmesini arzu ederdi. Nitekim şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ’yı, sizi nîmetleriyle perverde kıldığı için sevin. Beni, Allâh’ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt’imi de beni sevdiğiniz için sevin!” (Tirmizî, Menâkıb, 31/3789)

Allah Resûlü’nde fânî olan Ebûbekir (r.a.), Ehl-i Beyt’e hürmet ve muhabbette de örnek bir şahsiyettir. O, buyuruyordu ki:

“Ehl-i Beyt’ine karşı edepli olmak sûretiyle Hazret-i Muhammed’e (s.a.v.) hürmet ediniz. Canım kudret elinde olan Allâh’a yemin ederim ki, Resûlullah’ın yakınları, kendi yakınlarımdan bana daha sevgilidir.”

“ÂL-İ MUHAMMED” İÇİN YAPILAN DUÂ

Ehl-i Beyt sevgisi o kadar mühim bir vazifedir ki, Rabbimiz, namazlarda Tahiyyat’tan sonra okuduğumuz “salli-bârik” duâlarında “Âl-i Muhammed” diyerek Ehl-i Beyt için de duâ etmemizi murâd etmiştir.

Namazlarda teşehhüdün hâtimesi kılınan ve “Âl-i Muhammed” için yapılan duâ, şüphesiz ki onların makamlarının yüceliğini gösterir. Tâzîm ve hürmetin böylesi, başka hiçbir “âile” için mevzubahis değildir.

Bâzı kasıtlı kişilerin ve gâfillerin ithamlarına karşı: “Eğer Âl-i Muhammed’i sevmek Râfızîlik ise ins ü cin şâhid olsun ki ben Râfızîyim.” diyen İmâm Şâfiî Hazretleri, yine bu husustaki duygularını şöyle ifade buyurmuştur:

“Ey Resûlullâh’ın Ehl-i Beyt’i! Sizi sevmek, Allâh’ın Kur’ân’ında inzâl ettiği bir farzıdır. Size en büyük medâr-ı iftihar olarak kâfîdir ki, size salât etmeyenin namazı kabul değildir.” (Muhammed Pârsâ, Faslü’l-Hitâb / Tevhîde Giriş, s. 522)

loading...