Dini Bilgiler

Bütün Gece Namaz Kılmış Gibi Faziletli İbadet

By  | 

Gece nasıl ihya edilir? İslam’da gece namazlarını cemaatle kılmanın hükmü nedir?

loading...

Osman ibn-i Affân (r.a) bir gün yatsı namazına gelmişti. Cemaatin henüz az olduğunu görünce Mescid’in gerisinde bir yere uzandı ve insanların çoğalmasını beklemeye başladı. O esnâda İbn-i Ebî Amre gelip Hz. Osman’ın (r.a.) yanına oturdu. Osman (r.a.) ona kim olduğunu sordu. O da kendisini tanıttı.

loading...

Osman (r.a):

“–Kur’ân’dan ne kadar biliyorsun?” diye sordu. O da ne kadar bildiğini haber verdi.

Daha sonra Osman (r.a.) şöyle dedi:

“–Ey kardeşimin oğlu! Resûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle buyururlarken işittim:

«Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gecenin yarısını namazla geçirmiş gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir».” (Bkz. Muvatta’, Salatü’l-Cemaa, 7; Müslim, Mesâcid, 260; Tirmizî, Salât, 165; Ebû Dâvûd, Salât, 47)

CEMAATLE NAMAZIN HİKMETİ VE FAYDALARI
Cemaatle namaz, insanları bir araya getirip tanışmalarına vesile olur; ünsiyet, ülfet, îmân ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesin sağlar.

İslâm, namazların cemaatle kılınması husûsuna çok ehemmiyet vermiştir. Öyle ki cephede düşmanla savaşırken bile namazın cemaatle nasıl kılınacağı bizzan Cenâb-ı Hak tarafından tafsilatlı bir şekilde anlatılır. (Nisâ, 102)

Cemaatle namaz, insanları bir araya getirip tanışmalarına vesile olur; ünsiyet, ülfet, îmân ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesin sağlar.

Cemaatle namaz, ırk, renk, dil, makam ve mevkî ayrımı yapmaksızın Allah’a kullukta aynı safta bir araya gelme, bütünleşme, yardımlaşma ve ictimâî muhasebeyi sağlayarak ümmet şuurunu kuvvetlendirir. Aynı düşünce ve hedefleri paylaşan bir cemaat ortamında, fertler arasındaki ayrılıklar önemli ölçüde aşılarak gönüllere eşitlik ve kardeşlik duyguları yerleşir ve dinî bir coşku yaşanır.

CEMAATLE NAMAZIN FAYDALARI

Cemaatle namaz, müştereken yapılan iş ve çalışmaların ehemmiyetine ve faydalarına dikkat çeker. Bir öndere tâbî olmak, safların düzgün ve dosdoğru tutulması, hareketlerin tam bir disiplin dâhilinde icra edilmesi, hem rûhî hem de ictimâî bakımdan ehemmiyet arzeder. Camide buluşan Müslümanlar, ortak meselelerini istişare ederek müşterek kararlar alırlar. İkili temaslarda bulunur, bilgi eksiklerini giderir ve gelişmelerden haberdar olurlar.

Hâsılı cami bir mektep, imam da bir muallimdir, cemaatin bilgi ve görgü seviyesi burada yükselir. Cami bir âile, imam da şefkat ve merhamet sahibi bir âile reisidir, insanlar burada edep ve terbiye öğrenir. Cami bir hastane, imam da doktordur, maddî mânevî sıkıntılar bu şifâhânede tedâvî edilir. Cami bir kışla, imam da kumandandır, disiplin ve nizama bağlılık şuuru burada kazanılır. Cami bir mahkeme, imam ise âdil bir hâkim ve hakemdir, insanlara buradan adâlet tevzi edilir. Kısacası cami İslâm tolumunun kalbi ve temel direğidir

loading...