loading...

Dini Bilgiler

Hafızayı Zayıflatan Sebeplerin En Tehlikelisi

By  | 

Hâfızayı zayıflatan sebeplerin en tehlikelisi şehevî hisleri ga- leyana getiren ve behimî duyguları tehyiç eden faktörlerdir. Bu- gün, aile ve içtimaî çevre, özellikle gençlerin güzel yetişmeleri hususunda, yetersiz kaldığı gibi, bir de etraftan akıp akıp gelen ve ruhu örseleyen telkinler zihinleri âdeta felç etmektedir.

loading...

Televizyon programları, internet sayfaları, video oyunları, günlük ha- berler, siyasî polemikler, sporcuların ve sanatçıların büyük birer hadiseymiş gibi nakledilen hâl ve hareketleri, sırf merak uyarma maksadıyla uydurulan yalanlar, tezvirler, her türlü aldatmalar ve sansasyonlar… Zaten iyice zayıflayan dimağları tamamen işgal etmektedir.

loading...

Ve hele kafalara pompalanan onca kir, hayvanî hisleri ve beşerî garîzeleri tahrik edip yüce duygular üzerine bir bal- yoz gibi inince, kudurtulmuş şehevî arzu ve ihtiraslar, çağımızın zavallı nesillerinde okumaya, öğrenmeye, düşünmeye hiç mecal bırakmamakta ve âdeta hâfızaları bütün bütün kurutmaktadır. Evet, maalesef, günümüzün insanı haram dinleme, haram konuş- ma ve harama bakma… gibi günahların öldürücü dalgaları arasında çırpınıp durmaktadır

Harama Bakma ve Unutkanlık

“Harama bakmanın unutmayı netice verdiği” ise zihin sağlığı adına en çok üzerinde durulan meseledir. Anlaşılan o ki, haramla olan irtibat, kalbin kararmasıyla birlikte, zihnin de kararmasına sebep olabilmektedir. Bir karadelik şeklinde zihinde yer alan bü- tün bilgileri ve görüntüleri kendisiyle birlikte karanlığa çeken, çe- kemediklerini de gölgeleyen haram görüntüler, âdeta birer virüs gibi zihnin işleyişini bozmakta, yaptığı tahribatla zihinde yer alan çok kıymetli dosyalara ulaşılmasına âdeta izin vermemektedir.

Ahirzamanda hafızların göğsünden Kur’ân’ın çıkarılacağına dair haberin12 manasını da bu çerçevede ele almak doğru bir yak- laşım olsa gerektir. Gördüğü, işittiği her şeyi ve her sesi kaydeden bir hafıza kartı gibi işleyen insan zihni, insanın kendisi aleyhinde şahitlik edeceği hesap gününe değin hıfzına aldığı tüm kayıtla- rı saklayabilen ve gerektiğinde ulaşabilen bir donanıma sahiptir. Hesap gününde insanın yapıp ettikleri bir bir kendisine gösteri- lirken, ekrana yansıtılacak görüntülerin de bu hafıza kartından alınması hiç garip olmayacaktır.

Dosyalar silinmese de unutkanlık olarak adlandırdığımız

hafıza zafiyeti neticesinde dosyalara ulaşılması hususunda kalıcı sorunlar yaşanabilmektedir. Arzu ve isteklerin de dürtüsüyle ha- ram görüntülerin baskısı altında kalan hafızanın hatırlama hiye- rarşisinde bir bozulma baş göstermekte ve unutkanlık zihnî bir hastalık hâlini almaktadır. Haram görüntüler, bedeni dürtülerin güdümünde hafızada karmaşık ama belirli bir düzene göre dizili olan dosyalardaki yapıyı bozmakta ve gerekli gereksiz bilgilerin istilâsına maruz kalan beyinde meydana gelen anarşi, işi içinden çıkılması âdeta imkânsız bir hâle getirmektedir.

loading...