loading...

Genel

İslam’da en büyük ve affedilmeyen günah!

By  | 

Dinimiz İslâm’a göre, büyük günahların en büyüğü, Allah’ın birliğini kabul etmemek, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde O’na ortak koşmak, O’ndan başkasına ulûhiyetten pay vermektir.

loading...

Cenâb-ı Hak şirki/ortak koşmayı, “büyük bir günah ile iftirâ etmek”, “derin bir sapıklığa düşmek”, “en büyük zulüm ve haksızlık”[1] şeklinde tavsîf etmiştir. Çünkü şirk hakikat karşısında son derece yanlış bir tavırdır.

loading...

İnsan şirke saplanmakla kendisine zulmetmiş ve Allah’ın hakkını teslim etmeyerek büyük bir haksızlık yapmış olur. Zira Cenâb-ı Hakk’a şirk koşmak, O’na acziyet izâfe etmek demektir.

Ancak âciz kalan kimse ortağa ihtiyaç duyar ve yardımcı edinir. Hâlbuki Allah Teâlâ, eksiklikten, acziyetten ve zayıflıktan münezzehtir.

İSLAM’DA EN BÜYÜK GÜNAH

Aynı şekilde Cenâb-ı Hakk’ı insana benzeterek O’na oğul izâfe etmek de O yüce Zâtı -hâşâ- âciz ve noksan görmek demektir ki bu O’nun şânına yakışmaz.

Abdullah bin Mes’ûd (r.a), Peygamber Efendimiz’e:

“–Allah katında en büyük günah hangisidir?” diye sorduğunda, Allah Resûlü (s.a.v):

“–Seni yaratmış olduğu hâlde Allah’a şirk koşmandır” buyurmuştur. (Müslim, Îmân, 141)

ŞİRKİN HAKİKATİ

Hakikatte şirk koşmak Allah’a hiçbir zarar vermez. Şirkin bütün zararı insanadır. Cenâb-ı Hak, çok sevdiği kulunu günah, yanlışlık ve zararlardan korumak istediği için, şirki bu derece şiddetle yasaklamıştır.

Ayrıca insan, psikolojik olarak ancak tek Tanrı inancında huzur bulabilir. İki veya daha fazla Tanrıya inanmak istediğinde bölünüp parçalanır, arada kaldığı için de kararsız ve huzursuz olur. Cenâb-ı Hak bunu şöyle tasvîr eder:

“Allah’a ortak koşmayan hâlis muvahhidlerden olun! Kim Allah’a ortak koşarsa, gökten düşüp parçalanarak kuşlar tarafından kapışılmış yahut rüzgâr tarafından uzak bir yere sürüklenip atılmış (bir nesne) gibi olur.” (Hacc, 31)

İnsan şirke düştüğünde, nefsin hevâ ve heveslerinden her biri bir tarafa çeker, bir helâk rüzgârı olan şeytan da onu Cehennem vâdilerinin en uzak köşesine atıverir. Bu gönül parçalanmışlığı, maddî bedenin parçalanmasından daha fecîdir. Bu sebeple Allah Resûlü (s.a.v):

“Param parça edilsen, ateşlerde yakılsan bile, sakın hiçbir şeyi Allah’a şirk koşma!..” buyurmuştur. (İbn-i Mâce, Fiten, 23)

Diğer bir âyet-i kerimede müşrik şöyle tasvîr edilir:

“Allah, çekişip duran birçok ortakların sahip olduğu bir kişi ile yalnız bir zâta bağlı olan bir kişiyi misal olarak verir. Bu ikisi eşit midir? Hamd Allah’a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler.” (Zümer, 29)

Bir hizmetçi düşünün, bir de ona sahip olmak isteyen ve öfkeyle birbirlerine saldırıp duran bazı ortaklar… Ortakların her biri, o hizmetçiyi kendi emrinde kullanmak istiyor ve diğerlerine itaat ettiğinde kızıyor. Bu durumdaki bir insan ne yapacağını şaşırır, birisini

Günah Nedir Anlamı: Cenab-ı Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır.

Büyük Günahlar

A. İmanın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar

İmanın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, iman esaslarının uzantısı durumundaki yanlış ve bozuk inançlardır:

1. Allah’a şirk koşmak.

2. Falcılara, kahinlere, sihirbazlara, gâipten [gaybden] haber verdiklerini iddia edenlere inanmak ve kapılmak.

3. Dininden dönüp mürted olmak.
4. Allah’ tan başkasına yemin etmek.

5. Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip unutmak; okumasını öğrendikten sonra unutmak.

6. Dünyaya muhabbet etmek/bağlanmak.Dünya muhabbetine düşüp âhireti unutmak, dinî vazifeleri terk etmek.

7. Hz. Peygambere yalan/hilaf [gerçek dışı] söz isnad etmek, onun söylemediği bir sözü söylemek.

8. Hz. Peygamber’imiz [s.a.v.] ashabına/sahabeye dil uzatmak/kötü söz söylemek ve onlara sövmek.

9. Mukaddesata küfretmek, bunları alaya almak.

B. İslam’ın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar

İslâm’ın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, İslâm’ın şartlarıyla ilgili olumsuz tutum ve davranıları hatırlatıcı ve açıklayıcı esaslardır:

10. Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüplükten temizlenmemek; cünüp gezmek.

11. Vaktinden evvel ezan okumak ve namaz kılmak.

12. Beş vakit namazı vakitlerinde kılmayıp kazaya bırakmak.

13. Bir özür olmadığı halde, Ramazan orucu tutmamak, müslümanların önünde oruç yemek.

14. Malının zekâtını ve mahsulünün öşürünü vermemek.

C. Helal-Haramla İlgili Büyük Günahlar

72 Büyük Günah’ın bir kısmı, inançtan uygulamaya helal-haram konularına dairdir:

15. Helalı helal bilip itikat etmemek; haramı/haram olanı, haram bilip itikat etmemek.

16. Erkekler ve kadınlar, şehveti tahrik edecek şekilde giyinmek.

17. Erkekler ipekli giyinmek, alayişli/gösterişli bir şekilde süslenmek.

18. Edep yerlerini/avret mahallini açmak, başkasına göstermek; başkasının avret yerine bakmak.

19. Kadınlar erkek elbisesi giymek; erkekler kadın elbisesi giymek; karşı cinse benzemeye çalışmak.

20. Karnı doyduktan sonra yemek/yemeğe devam etmek.

21. Şarap ve alkollü içkiler içmek; Keyif verecek [esrar, eroin gibi uyuşturucu] şey yemek-içmek.

22. Köpek artığını yemek.

23. Domuz eti ve yağı yemek.

24. Ölmüş hayvan (meyte:leş) eti yemek ve yedirmek.

25. Birbirine nişan almak/nişan dökmek (dövme yaptırmak gibi).

26.Faiz (riba) almak ve vermek, tefecilik yapmak .

27- Hırsızlık etmek.

28.Elin/başkasının malını zorla gasbetmek/cebren almak.

D. Ahlâkla İlgili Büyük Günahlar 72 büyük günahın önemlice bir bölümü güzel ahlâkın [ahlak-ı hamîde] zıddı olan kötü ahlakla [ahlak-ı zemîme/rezîil] ilgilidir:

29.Anaya babaya asi olmak, onları dövmek.

30.Sıla-i rahmi terk/kat-ı rahim etmek; akrabalarla bağlantıyı kesip, onları ziyaret etmemek, varsa hâcetlerini görmemek.

31.Haset etmek.

32.Emanete hıyanet etmek.

33.Müslüman veya kâfir bütün insanlara hıyanet etmek.

34.Mü’minin imana ve İslam’ın emirlerine itaate dair olan taraflarını alaya almak.

35.Küfür ve fuhuş sözler konuşmak.

36.Söz/laf taşımak, koğuculuk etmek [nemîme].

37.Gıybet/dedikodu etmek.

38.Mü’min kardeşinin hatırını/gönlünü yıkmak/kalbini kırmak.

39.Namuslu kadınlara dil uzatmak/bir saliha/namuslu hatuna fahişe demek, namuslu kadınlara ait aile sırlarını yaymak.

40.Kadınlar, erkeklerinin yatağından kaçmak.

41.Avretler :)kadınlar) erinin ziyanına varmak/kocasından izinsiz ziyarete gitmek.

42.İki kızkardeşi birden nikâh altında tutmak

43.Ehlinin [karısının] oyluğunu [:avret ve mahrem yerlerini] anasının oyluğuna benzetmek [zıhar yapmak :Türkçe’de ‘anam avradım olsun’ demek gibi].

44.Ehlinin anasına sövmek.

45.Cahil kalmak; dinî vazifeleri, farzları, vacipleri, sünnetleri öğrenmeyip, cahillikte ısrar etmek cahillikte ısrar etmek. [Dünya ve âhiret işlerine ve dinine ait bilgileri [farzları ve haramları] öğrenmemek, cahillikten sakınmamak. Dinî hükümleri öğrenmeyenler, rahatlıkla haram işleyebilir].

46.Cahillik ne musibettir bilmemek [Bilmediğini bilmeyen de rahatlıkla harama düşebilir].

47.Ölçüyü ve tartıyı düzgün ve adaletli yapmamak , hileli yapmak .

48- Allah Teala’nın azabından emin olmak/korkmamak; kurtuluşa ermiş özel kişilerden olduğu sanısına kapılmak.

49.Allah’ın rahmetinden ümit kesmek.

50.Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde koşmak; kendine zina ettirmek.

51.Eşcinsel ilişkiye girmek [livata etmek, sevicilik yapmak , kendisine livâta ettirmek].

52.Loğusa ve âdet halinde karısına yaklaşmak/cinsel ilişkiye girmek.

53.Mecburiyet olmadan/özürsüz elin/başkasının avretine (avradına)/karısına kızına şehvetle bakmak.

54.Kibirlenmek/tekebbür etmek[büyüklük taslamak; kendini üstün görmek; tevazudan uzaklaşmak]; Kibirlenip insanlara zulüm ve tahakküm etmek.

55.Haksız yere yetim malı yemek. [ Nisa, 4/10]

56.Ölüm döşeğindeyken varisten/mirasçıdan mal kaçırmak.

57.Yalan söylemek,

58.Yalan/boş yere yemin etmek, çok çok yemin etmek.

59.Yalan yere/yalancı şahitlik yapmak ; hak/doğru şahitliğe varmamak/gitmemek.

60.Canlı bir hayvanı ateşe atmak.

61.Cimrilik ve hasislik/nekeslik etmek [bul ve şuhh].

62.Yapılan iyiliği başa kakmak /Bir adama iyilik edip sonra başına kakmak .

63.Zorunlu olmayarak kahkahayla çok gülmek.

64.Tegannî etmek [ahlaksız şarkılar söylemek].

G. Günahlarla İlgili Büyük Günahlar

72 büyük günahın birkaçı, günah işler yapmakla ilgilidir:

65.Günah/küçük günah işlemekte ısrar etmek/Çok çok günahına musır olmak.

66.Harem-i Kâbe’de günah işlemek.

H.Toplum Hayatıyla İlgili Büyük Günahlar 72 Büyük Günah’ın son bölümü, toplumsal ve siyasî hayatla ilgilidir:

67.Ülülemre [devletin meşru yönetimine ve kanunlarına] itaat etmemek; devlete, amirlere isyan etmek.

68.Haksız yere, bilerek adam öldürmek.

69.İntihar etmek.

70.Harpte düşmandan korkup kaçmak; Allah yolunda cihadı terk etmek.

71.Rüşvet almak ve vermek.

72.Gücü yeten kimsenin münkeri/kötülüğü menetmemesi/engellememesi.

loading...